Pohjoismainen arvomaailma

ja yli 500 projektin kokemus muutoshankkeista

Toimintatapa

Projekteissamme on hyvin tyypillistä, että työskentelemme tiiviisti asiakkaan johdon ja koko organisaation kanssa implementoidessamme käytännöllisiä ja mitattavia parannuksia. Hyödynnämme organisaation sisäistä kokemusta, tukien sitä samanaikaisesti uudella osaamisella ja tekniikoilla. Siitä huolimatta, että tavoitteemme on tuottaa mitattavia tuloksia, on tehtävämme myös ohjata ja valmentaa asiakkaidemme työntekijöitä, sillä tällöin henkilöt saadaan ottamaan omistajuus uusista toimintatavoista. Tehokkuuden kehittäminen ja jatkuva parantaminen ovat intohimojamme. 

Mantecin toimintatapa perustuu siihen, että muutoksen tulee lähteä asiakkaan organisaation sisältä. Kokemuksemme on osoittanut tämän tehokkaaksi. Sen seurauksena metodimme ei välttämättä vaadi merkittäviä muutoksia strategiassa, teknologioissa tai isoja investointeja.

Toimintatavassamme on kolme selkeää vaihetta: analyysi, implementaatioprojekti ja seuranta. Tämä toimintatapa ja vaiheet ovat syntyneet yli 500 muutos- ja kehitysprojektin kokemuksien kautta.

Mantec_toimintavat_prosessit_MantecCon

Kaikkien vaiheiden pohjana toimii ymmärryksen luominen ja muutosten käytäntöön vienti mm.

 • Johtamisjärjestelmän kehittyminen
 • Prosessien tehostuminen
 • Jatkuva parantaminen

Analyysivaiheessa määritellään nykytila ja selvitetään saavutettavissa oleva parannuspotentiaali johdon kanssa. Kokemuksemme mukaan analyysivaihe on tehokas tapa tunnistaa aukot tavoitteiden ja todellisen tekemisen välissä. Yleisimmät esiintymisalueet ovat usein liiketoiminnan prosesseissa, järjestelmissä, organisaatiossa itsessään ja/tai henkilöstössä.

Analyysivaiheen päätteeksi kehitämme asiakkaan kanssa yhteistyössä projektisuunnitelman kehityspotentiaalin saavuttamiseksi.

Implementaatioprojekti

Mantecin projekteissa pyrimme yhdessä asiakkaan henkilöstön kanssa toteuttamaan muutoksia, jotka johtavat pysyviin parannuksiin. Mantecin vahvuutena on kyky keskittyä toimintaan ja käyttäytymiseen, joilla saavutetaan mitattavia ja kestäviä parannuksia.

Asiakkaiden osallistumista ja sitoutumista projektin ja etenkin ratkaisujen suunnitteluun ei voi painottaa liikaa. Tämä pohjautuu siihen, että on helpompi saada hyväksyntä muutokselle, jos muutosideat syntyvät organisaation sisältä. Lisäksi tämä lähestymistapa vahvistaa asiakkaan sisäistä kykyä ylläpitää muutosta ja jatkaa kehittämistä projektin jälkeenkin. Mantecin projektit toteutetaan aina täydessä yhteistyössä asiakkaan johdon ja muun henkilöstön kanssa.

Projektijohto

Projektien onnistumisen kulmakiviä ovat rakenne, osallistuminen ja sitoutuminen. Mantecin projektien läpiviennissä hyödynnetään useita tekniikoita ja tarkistuspisteitä, jotta varmistetaan yhdessä määritettyjen projektin tavoitteiden edistyminen ja lopulta saavuttaminen.

Mantec_holistinen_lähestymistapa

Projektin toimintatavat

Mantecin metodologia on projektiemme elinvoima. Selkeästi määriteltyjen vaiheiden kautta kyetään hallitsemaan useita aliprojekteja kokonaisprojektin sisällä. Projekti sisältää useita pisteitä, jolloin kyetään tekemään tiedon- ja vastuunsiirtoa asiakkaan organisaatioon, jolloin omistajuus, sekä osaaminen muutoksista siirtyy asiakkaalle. Aliprojekti saattaa sisältää esimerkiksi seuraavia vaiheita: 

 • Suunnittelu
 • Kartoitus
 • Ongelman kuvaus
 • Ongelman ratkaisu
 • Implementaatio
 • Seuranta

Kokemuksemme osoittaa, että järjestelmällinen ja johdonmukainen sekä käytännönläheinen lähestymistapa on ihanteellinen ja tuottaa parhaan tuloksen. Lisäksi tärkeää on asiakkaan johdon sitoutuminen, sillä ilman heidän panostaan muutokseen ei yritys kykene saavuttamaan täyttä potentiaaliaan.

Lisävaatimus pysyvien muutosten saavuttamiseen on organisaation kyvykkyyksien kehittäminen vastaamaan uutta vaatimusta. Ymmärrys tulevista muutoksista, miksi niitä tehdään ja niiden tärkeydestä on myös tärkeää. Nämä ovat myös kriittisiä, jos organisaatio haluaa kyetä jatkuvaan parantamiseen tulevaisuudessa. Kyvykkyyksiä on parasta kehittää käytännönläheisten harjoitteiden kautta, valmennuksen ja johtamisharjoitteiden avulla.  

 Johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmän kehittäminen on keskeistä Mantecin projekteissa. Siksi tuemme ja tuotamme johdolle työkaluja ja informaatiota, jotta he voivat seurata toimintaa päivätasolla. Johtamisjärjestelmä pyritään implementoimaan mahdollisimman aikaisin ja sitä kehitetään koko projektin ajan.

Raportoi vai toimi?

Vaikka hyvät neuvot ovat aina tarpeen, on suuri ero neuvonannon ja implementoinnin välillä. Suurimmalla osalla asiakkaistamme on paljon raportointia, täynnä huomioita ja neuvoja tarvittavista toimista.

Mantecin projektit ovat suunniteltu siten, että lisäämme kestävää asiakasarvoa ja toteutamme asiakkaalle räätälöidyn ratkaisun, jonka päälle voidaan rakentaa tulevaa kehitystä. Implementaatiovaihe on tässä kriittinen, sillä se ankkuroi muutokset organisaation sisään.

Vuoden aikana (tai pidempään tarvittaessa) Mantec suorittaa auditointeja ja tilannekatsauksia, tavoitteena varmistaa, että implementaatiovaiheessa saavutetut muutokset ovat pysyviä. Tällöin arvioidaan myös, onko ennalta-arvaamattomia lisäkehityksen tarpeita syntynyt. Poikkeamat raportoidaan ja niihin sopivista toimenpiteistä sovitaan.

Tavanomaiset konsultointiprojektit usein jättävät meistä tärkeimmän osa-alueen pois: operatiivisen organisaation. Suurin osa, jopa 80–90 %, kuluista syntyy ensimmäisissä kahdessa portaassa ja usein niissä tehdyillä muutoksilla on isoin vaikutus. Projektimme panostavat näihin.



Asiantuntemus

Mantecin johtava periaate on asiakasarvon luominen. Tätä tavoitetta ei saavuteta vain yksinkertaisesti tutkimalla organisaatiota ulkoapäin ja päättämällä jokin hieno kirjainlyhenne, jolla ongelma ratkeaa.

Onnistuakseen työn ja muutoksen pitää tapahtua organisaation sisällä, päivittäin töitä tekevien henkilöiden avustamana. Sovellamme näitä tehokkaaksi havaittuja käytännönläheisiä tekniikoita asiakkaalle räätälöityihin ratkaisuihin, jotta ne toimivat jokaisessa uniikissa organisaatiossa.

Kyvykkyytemme

 • Muutosjohtaminen 
  Yhteistyössä asiakkaan henkilöstön kanssa asetamme perustan kestävälle jatkuvan parantamisen mallille.
 • Suorituskyvyn mittaaminen
  Ajoittain on hyvä ottaa askel taaksepäin ja tarkastella ydinliiketoimintaa. On tärkeää muodostaa kattava kuva suorituskyvystä ja tavoitteista, joita halutaan saavuttaa. Nämä tavoitteet vastaavasti ulotetaan organisaation joka tasolle, varmistaen että ne ovat selkeitä, tavoitettavia ja ymmärrettyjä joka puolella organisaatiota.

 • Organisaatioviestintä
  Yleinen syy epäonnistumisille on viestinnän puute ja seuranta. Mantecilla on kokemusta lukuisista projekteista, joissa nopea ja selkeä viestintä on ollut avaintekijä nopeassa ja tehokkaassa läpiviennissä.
 • Uusien toimintatapojen ja prosessien implementaatio
  Käytännönläheiset toimintatavat ja mitattavuus mahdollistavat muutosten havaitsemisen nykytilasta tulevaisuuden tahtotilaan.

Vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset

Keskimäärin Mantecin projekteilla on merkittävät parannukset tuotannon läpimenoon samoilla resursseilla. Vastaavasti voidaan tähdätä tuotannon tehokkuuden säilyttämiseen pienemmillä resursseilla. Olemme vuosien varrella tuoneet asiakkaille arvoa yli 800 miljoonan euron edestä.

Mahdollistamme uuden tehokkuuden tason. Vain harvoilla organisaatioilla on sisäinen kyvykkyys tarkkailla itseään niin perinpohjaisesti, että merkittäviä tehokkuusparannuksia voitaisiin saavuttaa. Tehokkuus paranee tunnistamalla prosessin vaiheista arvoa tuottavat ja tuottamattomat toimet. Mantecin projektit perustuvat näille löydöksille.

Menestyksemme rakentuu kykyymme tuottaa tuloksia asiakkaalle. Projektiemme sijoitetun pääoman tuotto asiakkaalle on noin kolminkertainen, riippuen asiakkaan toimialasta ja koosta.

Organisaatiovaikutukset

Tuomme ylätasoilta alatasoille ulotetut KPI-mittarit ja seurantajärjestelmän, jotka mahdollistavat tavoiteasetannan usealla eri organisaation tasolla.

Asenne ja sitoutuminen mahdollistavat pitkäaikaisen menestyksen. Autamme ihmisiä keskittymään oikeisiin asioihin, oikealla asenteella. Monet asiakkaamme ovat havainneet korkeampaa sitoutumista henkilöstöltään. Työntekijät näkevät, miten heidän tekemisensä näkyy asetetuissa tavoitteissa ja sitä kautta ymmärtävät, miten he vaikuttavat yrityksen menestykseen.

Rakenne seurannalle ja toimenpiteille on tärkeä ja se koetaankin usein positiivisena työntekijöiden keskuudessa. Jokaisen on sitä kautta mahdollista tietää päivän päätteeksi suorituksensa, oliko hyvä päivä vai huono päivä.

Toteutetut, kestävät, parannukset antavat asiakkaillemme paremman taloudellisen suorituskyvyn pienentyneiden kustannusten ja/tai parantuneiden tulojen myötä, vuosia projektin jälkeenkin. Oppiva organisaatio pyrkii aina parantamaan ja kehittämään toimintaansa, se kukoistaa jatkuvan parantamisen kautta.

Miten voimme tukea yritystäsi?